PRIMA PAGINA arrow PROGRESUL SILVIC

Cauta in site:
Progresul Silvic PDF Imprimare E-mail

PREZENTAREA ACTIVITĂȚII

 SOCIETĂŢII „PROGESUL SILVIC” - FILIALA SIBIU

 

 

Societatea „Progresul Silvic” – filiala Sibiu s-a înfiinţat la data de 10.02.1994, ca filială a societăţii cu acelaşi nume din Bucureşti, care a funcţionat între anii 1886-1948 şi care şi-a reluat activitatea începând din anul 1990.

Societatea „Progresul Silvic” filiala Sibiu este  persoană juridică din anul 2002, atribuită prin Sentinţa Civilă nr. 6784 a Judecătoriei Sibiu. De asemenea, este înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Sibiu la poziţia 156 din 02.11.2002. Societatea are codul de înregistrare fiscală (C.I.F.): 18642836.

Societatea „Progresul Silvic” filiala Sibiu reuneşte specialişti silvicultori, inclusiv din domeniul exploatărilor forestiere, precum şi specialişti din toate domeniile ştiinţelor naturii, sociale şi tehnice din ţară şi străinătate, care au absolvit o instituţie de învăţământ superior şi fac dovada unor preocupări ştiinţifice deosebite sau promovează progresul în silvicultură, sub raport ecologic, tehnic, economic şi social, indiferent dacă sunt în activitate sau pensionari. Pot adera la societate şi specialişti din domeniul prelucrării lemnului, cu preocupări privind cunoaşterea şi valorificarea raţională, pe baze ecologice a resurselor forestiere.

Societatea „Progresul Silvic” filiala Sibiu nu este afiliată şi nici subordonată nici unui partid politic sau organizaţie politică sau sindicală, nici vreunei instituţii a administraţiei silvice sau de altă natură. Societatea colaborează, pe baze principiale, cu organele administraţiei silvice. Membrii societăţii pot fi membri ai oricărui partid sau organizaţii politice, cu condiţia să nu desfăşoare activitate politică în cadrul societăţii. Militează pentru recuperarea patrimoniului societăţii.

 

Scopurile ONG-ului

-         să militeze şi să activeze, prin mijloacele ştiinţei şi tehnicii moderne, pentru progresul silviculturii româneşti;

-         să contribuie, prin argumente ştiinţifice la conservarea, valorificarea raţională şi asigurarea integrităţii pădurilor, pe care societatea le consideră o avuţie naţională  de interes public, având rol hotărâtor pentru menţinerea echilibrului ecologic, pentru dezvoltarea durabilă a ţării. Totodată, militează pentru stăvilirea divizării şi fărâmiţării proprietăţii forestiere;

-         să promoveze conceptul modern al silviculturii pe baze naturalistice;

-         să militeze pentru păstrarea diversităţii genetice şi ecologice a pădurilor, precum şi a întregului peisaj forestier, prin constituirea de arii protejate şi a altor zone de protecţie din fondul forestier (parcuri naţionale, rezervaţii naturale, parcuri naturale, zone pentru conservarea resurselor genetice). De asemenea, societatea va întreprinde acţiuni menite să conducă la conservarea biodiversităţii în ariile protejate;

-         să sprijine dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a învăţământului de diferite grade, amenajarea pădurilor şi proiectarea în domeniul silviculturii;

-         să contribuie la formarea tinerilor cercetători şi a altor specialişti;

-         să militeze pentru formarea şi dezvoltarea conştiinţei forestiere a populaţiei şi factorilor de decizie prin mijloace educaţionale adecvate;

-         să pledeze pentru protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii, potrivit principiilor dezvoltării durabile;

-         să susţină dezvoltarea fondului forestier, înfiinţarea de perdele forestiere şi zone forestiere de protecţie şi redarea în circuitul silvic a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţe agricole, precum şi să promoveze înfiinţarea de culturi silvice;

-         să depună şi să implementeze proiecte menite să atragă  fonduri care să susţină activităţile desfăşurate;

-         să ia toate măsurile pentru recuperarea patrimoniului societăţii şi folosirea acestuia de către toţi membrii societăţii;

-         să promoveze şi să susţină dezvoltarea silvoturismului, ecoturismului şi turismului rural;

-         să sprijine schimbul de experienţă cu alte organizaţii neguvernamentale (asociaţii, fundaţii, etc.) pentru conştientizarea şi promovarea pe plan intern şi internaţional a biodiversităţii florei şi faunei;

-         să susţină realizarea de parteneriate publice, publice-private, care să contribuie la dezvoltarea durabilă a fondului forestier, a ariilor protejate (parcuri naţionale, rezervaţii naturale, parcuri naturale, zone pentru conservarea resurselor genetice) şi a zonei rurale.

 

 Mijloacele de acţiune ale ONG-ULUI sunt:

- elaborarea unor strategii şi tactici de dezvoltare durabilă;

- organizarea de conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, dezbateri şi mese rotunde pe teme profesionale, cursuri manageriale, excursii şi călătorii de studii şi alte acţiuni menite să contribuie la atingerea scopurilor societăţii;

- acordarea de premii anuale ale societăţii pentru lucrări reprezentative ale ştiinţei şi tehnicii silvice;

- emiterea de avize, recomandări şi moţiuni privind: orientarea silviculturii şi a cercetării ştiinţifice de profil, tehnologiilor, instrucţiunilor şi normelor tehnice precum şi a legislaţiei din domeniul forestier;

- elaborarea, prin membrii săi, pe bază de convenţii şi contracte, de studii, avize şi alte lucrări de specialitate (consultanţă, expertiză, asistenţă juridică);

- colaborarea cu Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă, institute de cercetare ştiinţifică şi de învăţământ superior şi alte instituţii centrale şi teritoriale de stat şi autorităţi ale administraţiei publice, în măsura în care scopurile pe care acestea şi le propun corespund cu cele ale societăţii „Progresul Silvic” – filiala Sibiu;

- colaborarea cu societăţi şi organizaţii ştiinţifico-tehnice de profil forestier sau apropiat de acesta din alte ţări, inclusiv afilierea la asemenea organizaţii internaţionale;

- participarea, prin membrii săi la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale ale căror scopuri corespund cu cele ale Societăţii „Progresul Silvic” – filiala Sibiu;

- societatea poate edita reviste tehnice de specialitate şi publicaţii de interes local şi pe măsura posibilităţilor, articole cu caracter tehnico-ştiinţific, precum şi lucrări de promovare forestieră, a protecţiei mediului, silvo şi ecoturism;

- atragerea de fonduri necesare reabilitării şi modernizării patrimoniului societăţii;

- implementarea unor proiecte în domeniul silviculturii, protecţiei mediului, conservării biodiversităţii, silvoturismului şi ecoturismului;

- realizarea de activităţi care să permită monitorizarea şi conservarea biodiversităţii în ariile protejate;

 

Din activitățile  societăţii „Progresul Silvic” – filiala Sibiu enumerăm : organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale , schimburi de experienţă pe teme silvice atât cu silvicultorii din judeţ cât şi cu colegii din judeţele Timişoara, Caraş-Severin, Cluj, Piatra Neamţ, Bacău, Iaşi, Maramureş, etc ; realizarea cu elevii şcolilor generale din judeţul Sibiu de acţiuni de regenerare a pădurilor prin plantaţii în fond forestier, desfăşurate cu ocazia Lunii Pădurii, acestea fiind principala modalitate aleasă de conştientizare a tineretului cu privire la importanţa pădurii şi necesitatea protejării ei; participarea la acţiuni de igienizare a traseelor turistice din zona montană a judeţului Sibiu alături de cluburile de tineret din judeţ; publicarea de articole în mass-media dedicate pădurii şi problemelor cu care se confruntă silvicultura românească; distribuire de pliante şi afişe. Societatea are capacitatea de a gestiona fonduri pentru realizarea activităţilor propuse, menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor proiectului. 

Din Societatea Progresul Silvic Sibiu fac parte ingineri silvici din cadrul Direcţiei Silvice Sibiu, dar şi cadre didactice ale Universităţii „L. Blaga” din Sibiu  care au o bogată experienţă în conducerea şi implementarea de proiecte, din diferite surse de finanţare: Proiecte C.N.C.S.I.S., Programul Biotech, Programul Agral, Banca Mondială Programul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare – Parteneriate complexe şi Proiecte tip Capacităţi, POSDRU, etc.

Societatea Progresul Silvic Sibiu a implementat o serie de proiectul cum ar fi:       Biodiversitatea Arpăşelului – o bogăţie a tuturor”, finanţat de către Mol

România şi Fundaţia pentru Parteneriat prin Programul Spaţii verzi, componenta Arii protejate. Perioada de implementare: 01.04.-30.10.2009. Bugetul proiectului: 22.380 lei. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu: Direcţia Silvică Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Serviciul Public Salvamont Sibiu, Primăriile Arpaşu de Jos şi Cârţişoara.

 Resursele montane şi dezvoltarea durabilă”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar European de către guvernele Lichtensteinului şi Norvegian, prin Programul fonduri pentru ONG-uri. Valoarea proiectului: 16.700 EURO. Perioada de desfăşurare: 01.12.2009 – 30.11.2010. Parteneri:  Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Sibiu, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, Universitatea din Piteşti.

Arpăşelul – o arie protejată valorizată”, finanţat în cadrul Programului Arii protejate de către Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România. Perioada de desfăşurare: 01.04.2010-30.10.2010. Valoarea proiectului: 28.325 RON. Parteneri: Direcţia Silvică Sibiu, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, Primăria Cârţişoara, Primăria Arpaşu de Jos.

„Dumbrava Sibiului – inima verde a comunităţii locale” beneficiarul proiectului ONG-ul “Societatea Progresul Silvic” Sibiu, finanţator: Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România, prin Programul Arii protejate. Suma 26.400 RON, derulat între 01.03. – 31.12.2011, nr contract SVA 15/2011. Parteneri Direcţia Silvică Sibiu, Primăria Răşinari, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.

Societatea „Progresul Silvic” – filiala Sibiu a demarat în 2012 un proiect împreună cu 4 organizații din alte țări având ca scop stabilirea un program european de instruire în domeniul managementului arborilor  bătrâni. Acest proiect va include materiale și  noțiuni educative atât de bază cât și avansate, mijloace de instruire și monitorizare online, video. Proiectul se numește VETree este un acronim pentru „Instruire și educație profesională în domeniul arborilor bătrâni”, un proiect european în valoare de 350429 euro implementat de 5 organizații partenere: Pro Natura (Suedia), Inverde (Belgia), Ancient Tree Forum (UK), Amigos de los Arboles Viejos (Spania) și Societatea Progresul Silvic filiala Sibiu (România).

În urma analizei documentaţiilor depuse la Agenţia Naţională pentru Arii Protejate (ANAP) din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Societatea „Progresul Silvic Filiala Sibiu” a primit în administrare în anul 2010, două arii naturale protejate cuprinse în lista siturilor Natura 2000 şi anume SCI SIGHIŞOARA – TÂRNAVA MARE, cod ROSCI0227, cu suprafaţa de 85.374,1 ha şi SPA PRDIŞUL HÂRTIBACIULUI, cod ROSPA0099, cu suprafaţa de 246.357,1 ha.

           

Pe parcursul celor 16 ani de activitate, s-au realizat diferite activităţi, ca :
 • organizarea de manifestări ştiinţifice şi profesionale (2006–„Consfătuirea administratorilor de păduri de stat din Europa”);
 • schimburi de experienţă pe teme silvice;
 • realizarea cu elevii şcolilor generale din judeţul Sibiu de acţiuni de regenerare a pădurilor prin plantaţii în fond forestier, desfăşurate cu ocazia Lunii Pădurii, acestea fiind principala modalitate aleasă de conştientizare a tineretului cu privire la importanţa pădurii şi necesitatea protejării ei;
 • participarea la acţiuni de igienizare a traseelor turistice din zona montană a judeţului Sibiu alături de cluburile de tineret din judeţ;
 • publicarea de articole în mass-media dedicate pădurii şi problemelor cu care se confruntă silvicultura românească;
 • distribuire de pliante şi afişe.

        Societatea are capacitatea de a gestiona fonduri pentru realizarea activităţilor propuse, menite să conducă la îndeplinirea obiectivelor proiectului. Din Societatea Progresul Silvic Sibiu fac parte cadre didactice ale Universităţii „L. Blaga” din Sibiu, care au o bogată experienţă în conducerea şi implementarea de proiecte, din diferite surse de finanţare: Proiecte C.N.C.S.I.S., Programul Biotech, Programul Agral, Banca Mondială Programul Naţional de Cercetare, Dezvoltare, Inovare – Parteneriate complexe şi Proiecte tip Capacităţi, POSDRU, etc.

        Societatea Progresul Silvic Sibiu a implementat proiectul cu titlul: „Biodiversitatea Arpăşelului – o bogăţie a tuturor”, finanţat de către Mol România şi Fundaţia pentru Parteneriat prin Programul Spaţii verzi, componenta Arii protejate.

 • Perioada de implementare: 01.04.-30.10.2009.
 • Bugetul proiectului: 22.380 lei.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu: Direcţia Silvică Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Serviciul Public Salvamont Sibiu, Primăriile Arpaşu de Jos şi Cârţişoara.

        În prezent ONG-ul are în curs de implementare următoarele proiecte din domeniul protecţiei mediului: „Resursele montane şi dezvoltarea durabilă”, finanţat în cadrul Mecanismului Financiar European de către guvernele Lichtensteinului şi Norvegian, prin Programul fonduri pentru ONG-uri.

 • Valoarea proiectului: 16.700 EURO.
 • Perioada de desfăşurare: 01.12.2009 – 30.11.2010.

Parteneri: Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Sibiu, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, Universitatea din Piteşti. „Arpăşelul – o arie protejată valorizată”, finanţat în cadrul Programului Arii protejate de către Fundaţia pentru Parteneriat şi MOL România.

 • Perioada de desfăşurare: 01.04.2010-30.10.2010.
 • Valoarea proiectului: 28.325 RON.

Parteneri: Direcţia Silvică Sibiu, Serviciul Public Judeţean Salvamont Sibiu, Primăria Cârţişoara, Primăria Arpaşu de Jos.

        În urma analizei documentaţiilor depuse la Agenţia Naţională pentru Arii Protejate (ANAP) din cadrul Ministerului Mediului şi Pădurilor, Societatea „Progresul Silvic Filiala Sibiu” a primit în administrare două arii naturale protejate cuprinse în lista siturilor Natura 2000 şi anume SCI SIGHIŞOARA - TÂRNAVA MARE, cod ROSCI0227, cu suprafaţa de 85.374,1 ha şi SPA PRDIŞUL HÂRTIBACIULUI, cod ROSPA0099, cu suprafaţa de 246.357,1 ha.

        Între Societatea Progresul Silvic Sibiu, Direcţia Silvică Sibiu şi Asociaţia Forestierilor din Turingia (Thüringen Forstverein) există un parteneriat concretizat prin mai multe întâlniri atât în ţară, cât şi în Turingia. Deoarece în acest an împlinesc 20 de ani de la constituire, această asociaţie a făcut o invitaţie ce va fi onorată de patru silvicultori sibieni în perioada 08.06.2010 – 13.06.2010, cheltuielile de deplasare fiind suportate de a Societatea Progresul Silvic Sibiu.

În ceea ce priveşte patrimoniul asociaţiei, în baza Legii 247/2006 a fost recunoscut dreptul de proprietate a asociaţiei pentru 1800 mp de pădure în staţiunea Păltiniş, urmând ca în cel mai scurt timp să fie emis titlul de proprietate.


Titlul proiectului: Rezervatia Naturală Arpăşel – o arie protejată valorizată

Data de începere a proiectului: 01.04.2010
Data de încheiere a proiectului: 30.10.2010
Bugetul proiectului: 28.325 RON
Suma nerambursabilă - FP: 20.000 RON

Scopul concret al proiectului este dezvoltarea durabilă a comunităților din zona ariei protejate Arpășel prin utilizarea eficientă a resurselor naturale, promovarea turismului, a valorilor culturale tradiționale, conservarea speciilor, habitatelor și a peisajului.

Obiectivele proiectului
   1.Conştientizarea populaţiei județului Sibiu privind importanţa conservării biodiversităţii;
   2.Promovarea ecoturismului ca mijloc de educaţie şi odihnă activă;
   3.Implicarea comunităţilor locale în activităţi de voluntariat privind conservarea habitatelor naturale şi a biodiversităţii în Rezervaţia Naturală Arpăşel;
   4.Conștientizarea populației locale privind produsele locale importante pentru conservarea naturii  (High Nature Value Products)
   5.Sprijinirea dezvoltării durabile a zonei Bâlea.

Beneficiar:
SOCIETATEA “PROGRESUL SILVIC – FILIALA SIBIU”, ONG cu profil de protecția mediului și dezvoltare durabilă

Parteneri:
Direcția Silvică Sibiu
Primăria Cârțișoara
Primăria Arpașu de Jos
Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu

Finanțatori:


Nr. contract: SVA-40-2010

Echipa de implementare, din partea ULBS (în calitate de membrii ai ONG-ului):
Prof. univ. dr. ing. Camelia SAND
Prof. univ. dr. ing. Gligor CIORTEA
Prof. univ. dr. Dionisie TURCU
Conf. univ. dr. ing. Maria TĂNASE
Conf. univ. dr. ing. Robert BLAJ
Șef lucr. dr. biol. Mihaela ANTOFIE
Șef lucr. dr. biol. Iuliana ANTONIE
Lector dr. Marcel POMOHACI
Șef lucr. dr. ing. Mirela STANCIU – director proiect


 

 

REGULAMENTUL 

SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ SIGHIŞOARA-TÂRNAVA MARE (ROSCI 0227) 

ŞI AL ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ PODIŞUL HÂRTIBACIULUI (ROSPA 0099)


CAPITOLUL I

Date generale

 
Art. 1
Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile OUG  nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările  ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011.

 
Art. 2
Regulamentul cuprinde regulile ce trebuie respectate pe teritoriul siturilor Natura 2000 SCI Sighişoara-Târnava Mare şi SPA Podişul Hârtibaciului, precum și modul în care se vor desfășura activitățile din perimetrul celor două situri.
 
Art. 3
Respectarea prezentului regulament este  obligatorie pentru toate  persoanele fizice  și  juridice  are  dețin/administrează  terenuri  și  alte  bunuri  și/sau  care desfășoară activități în perimetrul sau în vecinătatea celor două situri.
 
Art. 4
Situl de importanţă comunitară Sighişoara-Târnava Mare, a fost  desemnat  prin  Ordinul  ministrului  mediului  şi  dezvoltării  durabile  nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 98 bis, din 7.02.2007.
 
Art. 5
Aria de protecţie specială avifaunistică Podişul Hârtibaciului,   a  fost  declarată  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.   1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei  ecologice  europene  Natura  2000 în România,  publicată  în  Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 739, din 31.10.2010.
 
Art. 6
Lista speciilor și habitatelor de interes comunitar care sunt protejate în situl de importanţă comunitară Sighişoara-Târnava Mare şi în aria de protecţie specială avifaunistică Podişul Hârtibaciului se găsește în fișele standard de date  ale celor două situri, respectiv în Anexa nr.
6 la OM nr. 1964/2007 și Anexa nr. 4 la HG nr. 1284/2007.
 
Art. 7
Administrarea celor două situri Natura 2000 se realizează de Societatea „Progresul Silvic” Filiala Sibiu prin Administraţia Târnava Mare – Hârtibaci, denumită în continuare ATMH.     

CAPITOLUL II

Avizarea planurilor, proiectelor și activităților

Art. 8
Pe teritoriul siturilor Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului sunt interzise planurile, proiectele și activitățile cu impact negativ semnificativ asupra habitatelor naturale și speciilor de floră și faună sălbatică de interes conservativ și/sau protectiv.
 
Art. 9
Emiterea actelor de reglementare de către autoritățile competente în domeniul  protecției mediului pentru planurile, proiectele și  activitățile  de pe  teritoriul siturilor Natura  2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului care  pot avea  un impact negativ semnificativ asupra  speciilor  și  habitatelor,  se  face  cu  avizul  ATMH,  în  conformitate  cu prevederile legale.
 
Art. 10
Avizul ATMH se eliberează conform procedurii interne de avizare, aprobată de către  Consiliul  Științific  al  siturilor Natura  2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului și  publicată  pe  site-ul  web al ATMH.
 
Art. 11
Pentru  analiza  documentațiilor  depuse  în  vederea  obținerii  avizului,  ATMH percepe tarife, în conformitate cu prevederile  legale. Tarifele sunt stipulate în procedura de avizare a ATMH.
 
CAPITOLUL III
Activităţi de silvicultură și de administrare a fondului cinegetic şi piscicol
 
Art. 12
Pe suprafețele ce fac parte din fondul forestier inclus în siturile Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului,  se  execută  numai  lucrările  prevăzute  de  amenajamentele  silvice,  cu respectarea  obiectivelor  de  conservare  a  speciilor  și  habitatelor  de interes conservativ.
 
Art. 13
Amenajamentele   silvice   se   aprobă   numai   cu   avizul   ATMH,   conform prevederilor  legale  în  vigoare.  Amenajamentele  silvice  vor  fi  corelate  cu prevederile planului de  management  integrat  al  siturilor Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului,  după  aprobarea acestuia, în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare.
 
Art. 14
În vederea armonizării amenajamentelor silvice cu obiectivele de conservare din planul  de  management  integrat  al siturilor Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului,  acestea  se   vor  elabora  cu consultarea  și  implicarea  ATMH,  în  conformitate cu  prevederile  legale  în vigoare.
 
Art. 15
ATMH va fi informată asupra solicitărilor de derogare de la aplicarea amenajamentelor silvice.
 
Art. 16
Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic a  terenurilor  incluse  în rezervațiile  naturale  ce se  suprapun  peste  siturile  Natura  2000 Sighişoara Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului,  se poate face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea  securităţii,  sănătăţii  oamenilor  şi  animalelor  sau pentru  obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate .
 
Art. 17
Pentru terenurile din siturile Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului care nu sunt incluse în rezervațiile  naturale,  scoaterea  din circuitul silvic  este  permisă  numai  după realizarea   procedurii   de  evaluare   adecvată,   cu  avizul  ATMH,  conform prevederilor legale.
 
Art. 18
Introducerea de  specii din afara arealului natural  în  suprafețele  ocupate  cu habitate forestiere de interes conservativ, listate în formularul standard al SCI Sighişoara Târnava Mare, este interzisă.
 
Art. 19  
Acțiunile de monitorizare a efectivelor din specii de interes cinegetic, a stării de sănătate a acestora  precum și paza împotriva  acțiunilor ilegale care  pot afecta fauna sau  arealele  unde  acestea  se  găsesc, se organizează  în  comun  de către personalul de specialitate al gestionarilor fondurilor cinegetice legal constituite şi personalul din cadrul ATMH.
 
Art. 20
Managementul speciilor  de interes  cinegetic  din siturile Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului se  face  conform prevederilor legislaţiei specifice din domeniu şi ţine cont de măsurile minime de conservare a speciilor şi habitatelor de interes comunitar stabilite, precum și de prevederile planului de  management integrat  al  acestor situri,  după  aprobarea acestuia.
 
    CAPITOLUL IV
Activități de pășunat
Art. 21
Este interzis pășunatul în pădure, pe stâncăriile înierbate și în turbării.
 
Art. 22
Numărul  de câini  necesar  pentru  fiecare  stână se  stabilește  în  funcție  de prevederile legale în vigoare. Câinii vor purta obligatoriu jujee.
 
Art. 23
Este interzisă amplasarea locurilor de târlire la o distanță mai mică de 100 m de cursurile de apă.
 
Art. 24
Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor incluse în rezervațiile  naturale  ce se  suprapun  peste siturile Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului se poate  face numai pentru obiective care vizează asigurarea securităţii naţionale, asigurarea  securităţii,  sănătăţii  oamenilor  şi  animalelor  sau pentru  obiectivele destinate cercetării ştiinţifice şi bunei administrări a ariei naturale protejate.
 
Art. 25
Pentru  terenurile  din siturile  Natura  2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului,  care  nu  sunt  incluse  în rezervațiile  naturale,  scoaterea  din  circuitul  agricol  este  permisă  numai  după realizarea  procedurii   de  evaluare   adecvată,   cu   avizul   ATMH,   conform prevederilor legale.
 
 
CAPITOLUL V
Urbanism și amenajarea teritoriului
 
Art. 26
Autoritățile administrației publice locale vor asigura reprezentarea limitelor siturilor Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului precum și ale rezervațiilor naturale în planurile de  urbanism  şi de amenajare/reamenajare  a teritoriului.
 
Art. 27
În procedura de emitere a certificatelor de urbanism, autoritățile administrației publice locale conlucrează cu ATMH.
 
Art. 28
În extravilanul  localităților  din perimetrul siturilor Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului,  sunt permise doar acele  construcții care nu au un impact negativ semnificativ asupra speciilor și habitatelor.
 
Art. 29
În rezervațiile  naturale  incluse  în siturile  Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului este  interzisă amplasarea de construcții, cu excepția celor necesare pentru buna administrare a ariilor protejate.
 
Art. 30
Proprietarii unor terenuri extravilane, supuse  unor  restricții  de utilizare datorate includerii lor în siturile  Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului,  sunt scutiți  de plata  impozitului  pe  teren, conform legislației în vigoare.
 
Art. 31
Scutirea de la plata impozitului pe teren se face pe  baza unei confirmări emise de ATMH sau de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului

 

CAPITOLUL VI
Turism și reguli de vizitare    
Art. 32
În perimetrul siturile  Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului sunt interzise:
 
a)  abandonarea deșeurilor în alte locuri decât cele amenajate în acest sens;
 
b) colectarea florei și faunei sălbatice de interes comunitar și/sau protectiv;
 
c)  degradarea panourilor turistice, a indicatoarelor, refugiilor, adăposturilor sau oricărei alte construcții sau amenajări realizate  pentru administrarea ariilor protejate;
 
d) utilizarea  detergenților  și spălarea  autovehiculelor  în  apele  de suprafață din siturile  Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului;
 
e)  hrănirea animalelor sălbatice de către persoane neautorizate;
 
f)  utilizarea  mijloacelor  de transport  motorizate  în  perimetrul  rezervațiilor
naturale;
 
g) orice   alte   activități   care   pot    genereze   poluare   sau   deteriorarea habitatelor,  precum  și  perturbări  ale  speciilor  de interes  comunitar sau protectiv.
 
CAPITOLUL VII
Cercetarea științifică
 
 
Art. 33
Cercetarea științifică în perimetrul siturilor  Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului se desfășoară cu avizul ATMH.
 
Art. 34
ATMH sprijină  cercetarea  științifică  în  siturile  Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului și  va participa,  în  măsura  posibilităților,  logistic  și  cu  personal,  la  activitățile  de cercetare.  

 CAPITOLUL VIII
Sancţiuni    
Art. 35
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională, penală, materială sau civilă, conform legislației în vigoare.
 
DISPOZIŢII FINALE
 
Art. 36
Prezentul regulament se poate modifica la propunerea ATMH, cu avizarea Consiliului Științific al siturile  Natura 2000 Sighişoara-Târnava Mare şi Podişul Hârtibaciului.MĂSURI MINIME DE CONSERVARE A HABITATELOR ŞI SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR DIN CADRUL SITULUI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ SIGHIŞOARA-TÂRNAVA MARE ŞI AL ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ PODIŞUL HÂRTIBACIULUI

Măsuri generale de conservare a habitatelor din  situl de importanţă comunitară ROSCI 0227 Sighişoara-Târnava Mare.

Habitate de ape dulci:

         Este interzis târârea lemnului provenit din exploatările forestiere prin albia minoră sau pe maluri;

         Este interzisă taluza malurile apelor din interiorul sitului ( doar cu anumite excepţii, în cazul alunecărilor, etc.) şi nu se vor întreprinde alte măsuri specifice de regularizare, cu excepţia zonelor locuite, dacă nu există alte alternative;

         Circularea cu autovehicule de orice tip prin albia şi pe malurile râurilor este interzisă;

         Drenările sau desecările în habitatele umede sunt interzise;

         Este interzisă construirea de drumuri forestiere sau publice în albia minoră a râurilor;

         Depozitarea deşeurilor pe malurile sau în zonele umede este interzisă.

 

Habitate de tufărişuri şi pajişti:

         Este interzisă folosirea ierbicidelor şi a îngrăşămintelor naturale;

         Este interzisă arderea vegetaţiei uscate;

         Speciile alohtone şi invazive vor fi monitorizate;

         Numărul de animale acceptate la păşunat se va corela cu capacitatea de suport a păşunilor.

         Târlirea se va realiza cu cel mult 1 oaie/m²/noapte, dar nu mai mult de 2-3 nopţi, în funcţie de particularităţile structurale şi funcţionale ale pajiştilor;

         În cazul reconstrucţiei ecologice a habitatelor de pajişti degradate, în funcţie de particularităţile structurale şi funcţionale ale covorului vegetal, târlirea se poate realiza şi pentru mai mult de 2-3 nopţi, cu avizul administratorului sitului;

         Este interzisă crearea de noi drumuri.

         Este interzisă circulaţia cu autovehicule de tip of road (ATV) , cu excepţia drumurilor comunale, judeţene sau naţionale.

         Cosirea pajiştilor se face manual, după data de 1 iulie, materialul vegetal va fi strâns şi transportat în cel mult două săptămâni de la cosire;

         În cazul habitatelor degradate, perioada de cosit poate fi devansată sau amânată.

         Reînsămânţarea/supraînsămânţarea va fi permisă numai în cazul habitatelor degradate, cu acordul administratorului sitului şi doar cu speciile de plante prezente în compoziţia specifică a habitatului respectiv.

Habitate de pădure:

         Promovarea tipului natural fundamental de pădure în suprafeţele cu habitate de importanţă comunitară;

         Respectarea normelor tehnice silvice în vigoare;

         Promovarea regenerării naturale;

         Suprafaţa ocupată de depozitarea lemnului exploatat să fie cât mai mică;

         Limitarea construirii de drumuri forestiere în habitatele forestiere protejate:

 

Măsuri minime de conservare specifice tipurilor de habitate din  situl de importanţă comunitară ROSCI 0227 Sighişoara-Târnava Mare.

Habitatele prioritare sunt marcate cu steluţa *

Denumirea habitatului de interes comunitar

Cod Natura 2000

Procentul acoperit de tipul habitat raportat la ROSCI0227

 Măsuri minime de conservare

Habitate de pădure

 Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

9110

5%

- controlul activităţilor turistice;

- respectarea normelor silvice de exploatare;

- prevenirea tăierilor ilegale;

- extinderea tratamentelor ce promovează  

  regenerarea naturală;

- interzicerea păşunatului.

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91EO*

0,8%

- respectarea normelor silvice de exploatare;

- evitarea regenerării din cioate îmbătrânite;

- menţinerea regimului hidrologic actual;

- promovarea regenerării naturale a arinilor.

 

Pãduri de stejar cu carpen de

tip Galio-Carpinetum

9170

10%

- menţinerea echilibrului între fag şi gorun pe de o parte şi carpen pentru evitarea fenomenului de cărpinizare;

- menţinerea unei consistenţe pline a arboretelor până la vârsta exploatabilităţii;

- respectarea normelor silvice de exploatare;

- promovarea regenerărilor naturale;

- interzicerea păşunatului.

Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene

9180*

0,01%

- promovarea regenerărilor naturale;

- respectarea normelor silvice de exploatare;

- ajutoarea regenerărilor naturale.

Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens

91HO*

0,3%

- promovarea regenerărilor naturale;

- ajutoarea regenerărilor naturale;

- folosirea de material biologic certificat;

- interzicerea păşunatului;

- prevenirea tăierilor ilegale;

- ţinerea sub control a speciilor cu potenţial invaziv.

Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

91I0*

1%

- extinderea tratamentelor ce promovează  

  regenerarea naturală;

- ajutoarea regenerărilor naturale;

- interzicerea păşunatului.

 Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

92A0

0,5%

- menţinerea regimului hidrologic actual;

- evitarea regenerării din cioate îmbătrânite;

- prevenirea tăierilor ilegale.

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

9130

12%

- controlul activităţilor turistice;

- extinderea tratamentelor ce promovează  

  regenerarea naturală;

- interzicerea păşunatului.

Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)

91V0

1%

- promovarea managementului conservativ;

- respectarea normelor silvice de exploatare;

- prevenirea tăierilor ilegale.

Păduri dacice de stejar şi carpen

91Y0

5%

- menţinerea echilibrului între fag şi carpen pentru evitarea fenomenului de cărpinizare;

- ajutoarea regenerării naturale a stejarului;

- interzicerea păşunatului.

Pajişti

Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia)

6210*

0,1%

- evitarea suprapăşunatului.

Pajişti stepice subpanonice

6240*

4%

- menţinerea păşunatului.

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin

6430

0,5%

- limitarea desecărilor, drenurilor;

- evitarea suprapăşunatului.

Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba officinalis)

6510

2%

- evitarea suprapăşunatului, fenomen ce poate duce la degradarea fâneţelor şi tranziţia acestora spre nardete;

- cosirea începând cu luna iulie.

Tufărişuri

Tufărişuri subcontinentale peri-panonice

40A0*

10%

-interzicerea defrișărilor vegetației arbustive.

Habitate de apă dulce

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoëto-Nanojuncete

3130

0,5%

- limitarea desecărilor, drenarea terenului;

- limitarea accesului turmelor de animale.

Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

3150

0,1%

- limitarea desecărilor, drenarea terenului.

 

Râuri alpine cu vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos

3240

0,1%

- evitarea exploatării prundişului şi a tăierii speciilor lemnoase;

- limitarea accesului turmelor de animale, în special bovine.

 

Măsuri generale de conservare specifice speciilor de floră şi faună din situl de importanţă comunitară ROSCI 0227 Sighişoara-Târnava Mare.

 

         Limitarea disturbării faunei ca urmare a desfăşurării activităţilor umane;

         Promovarea unei agriculturi tradiţionale;

         Interzicerea drenării zonelor umede naturale;

         Respectarea prevederilor legale privind protejarea speciilor de floră şi faună sălbatecă;

         Interzicerea folosirii ATV-urilor, motocicletelor şi autoturismelor în habitatele naturale;

         Interzicerea arderii vegetaţiei uscate din păşuni, a folosirii focului în locuri neamenajate.

         Pentru eficientizarea protecţiei şi conservării speciilor, trebuie în primul rând avută în vedere protecţia habitatelor acestor specii;

         Cartarea, menţinerea unei stării de conservare favorabilă sau refacerea stării de conservare specială a habitatelor şi monitorizarea lor;

         Interzicerea/limitarea oricărui tip de poluare (chimică, fonică, fecaloid-menajeră, antropică), precum şi interzicerea/ limitarea folosirii vehiculelor motorizate (ATW, motociclete offroad ) pe drumurile forestiere şi în afara drumurilor publice;

         Interzicerea/limitarea folosirii îngrăşămintelor chimice, ierbicidelor sau pesticidelor

         Evaluarea calităţii apelor

         Combaterea braconajului la speciile de interes cinegetic, precum şi a colectării diferitelor specii de floră şi faună;

         Conştientizarea şi educarea continuă a comunităţilor locale asupra necesităţii ocrotirii şi protecţiei speciilor de floră şi faună şi a folosirii de mijloace ecologice în vederea unei dezvoltării durabile;

Măsuri minime de conservare specifice speciilor de floră şi faună din situl de importanţă comunitară ROSCI 0227 Sighişoara-Târnava Mare.

Speciile prioritare sunt marcate cu steluţa *

Denumirea speciei

Măsuri minime de conservare

          Floră

Cypripedium calceolus

( Papucul doamnei)

- interzicerea/limitarea a oricărei forme de recoltare a florilor sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatul lor natural.

Angelica palustris

(Angelica de baltă)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale specifice acestei specii.

Echium russicum

(Capul şarpelui)

- interzicerea arderii vegetaţiei uscate din păşuni;

- conservarea habitatelor în care vegetează specia.

Crambe tataria

(Tartan)

- conservarea habitatelor în care vegetează specia.

Adenophora lilifolia

- controlul cositului și pășunatului;

- conservarea habitatelor în care vegetează specia.

Iris aphylla subsp. Hungarica

(Iris)

- protecția habitatului specific.

Agrimonia pilosa

(Turiţa)

- conservarea habitatelor în care vegetează specia;

- controlul cositului și pășunatului.

            Mamifere

*Ursus arctos

(ursul brun)

- asigurarea protecţiei bârloagelor pentru a preveni apariţia puilor abandonaţi;

- identificarea zonelor de concentrare sezonieră şi aplicarea de măsuri de prevenire a pagubelor.

*Canis lupus

(lup)

- conştientizarea opiniei publice privind rolul speciei în ecosistem;

- interzicerea folosirii momelilor.

*Lutra lutra

(Vidra)

- limitarea intervenţiilor asupra cursurilor de apă;

- menţinerea zonelor mlăştinoase din vecinătatea pâraielor;

- monitorizarea prezenţei vidrei pe cursurile de apă.

Rhinolophus  hipposideros

(Liliacul mic cu potcoavă)

- protejarea adăposturilor de vară şi de iarnă.

- combaterea braconajului şi a utilizării otrăvurilor, electrocutării, etc.

Barbastella barbastellus

- interzicerea utilizării otrăvurilor, electrocutării, etc.

Myotis myotis

(liliacul comun)

- protejarea adăposturilor de vară şi de iarnă;

- combaterea braconajului şi a utilizării otrăvurilor, electrocutării, etc.

Myotis blythi [oxygnathus]

(Liliacul comun mic)

- protejarea adăposturilor de vară şi de iarnă;

- combaterea braconajului şi a utilizării otrăvurilor, electrocutării, etc.

          Amfibieni

Triturus cristatus

(Tritonul cu creastă)

- menţinerea habitatelor acvatice şi terestre specifice;

- conştientizarea localnicilor în vede evitării capturării/comerţului acestei specii.

Bombina bombina

(Buhaiul de baltă cu burtă roşie)

- evitarea distrugerii sau deteriorării habitatelor specifice;

- monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu caracter invaziv;

- protejarea bălţilor temporare sau permanente şi monitorizarea acestora, precum şi a celor care seacă în mod natural.

Bombina variegata

(Buhaiul de baltă cu burtă galbenă)

- evitarea distrugerii sau deteriorării habitatelor specifice;

- monitorizarea speciilor de plante higro- şi hidrofile cu caracter invaziv;

- protejarea bălţilor temporare sau permanente şi monitorizarea acestora, precum şi a celor care seacă în mod natural.

Triturus vulgaris ampelensis

(Tritonul comun transilvănean)

- menţinerea habitatelor acvatice şi terestre specifice;

- conştientizarea localnicilor în vederea evitării capturării/comerţului acestei specii.

              Peşti

Zingel zingel

(Pietrar)

- interzicerea intervenţiei localnicilor asupra albiei râurilor şi pâraielor prin exploatarea materialului aluvial;

- controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare fecaloid-menajeră, rumeguş, eroziune, pescuit ilegal.

Zingel streber

- evitarea deteriorării habitatelor şi a modificării calităţii apelor în care trăieşte;

- controlarea factorilor perturbatori, reprezentaţi de poluare fecaloid-menajeră, rumeguș.

Gobio kessleri

(Petroc)

- evitarea deteriorării habitatelor şi a modificării calităţii apelor în care trăieşte.

Rhodeus sericeus amarus

(Boarca)

- evitarea deteriorării habitatelor şi a modificării calităţii apelor în care trăieşte.

 

Barbus meridionalis

(Moioagă)

- evitarea deteriorării habitatelor şi a modificării calităţii apelor în care trăieşte.

Sabanejewia aurata

(Dunărinţa)

- evitarea deteriorării habitatelor şi a modificării calităţii apelor în care trăieşte.

Cobitis taenia

(Zvârluga)

- evitarea deteriorării habitatelor şi a modificării calităţii apelor în care trăieşte.

Pelecus cultratus

(Sabiţa)

- evitarea deteriorării habitatelor şi a modificării calităţii apelor în care trăieşte.

Nevertebrate (lepidoptere şi coleoptere)

Euphydryas aurinia

- conservarea habitatelor specifice.

Euphydryas maturna

- conservarea habitatelor specifice.

Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria

- conservarea habitatelor specifice.

Eriogaster catax

- conservarea habitatelor specifice.

Maculinea teleius

- conservarea habitatelor specifice.

Lycaena dispar

(Fluturele roșu de mlaștină)

- conservarea habitatelor specifice (zone umede, pășuni);

- interzicerea folosirii pesticidelor, a suprapășunatului;

- limitarea extinderii speciilor invazive (Polygonatum japonicum, Impatiens glanduligera).

*Leptidea morsei

- conservarea habitatelor specifice.

Catopta thrips

- conservarea habitatelor specifice.

Lycaena helle

(fluture)

- conservarea habitatelor specifice.

Lucanus cervus

(Rădaşca)

- conservarea  pădurilor de stejar și gorun;

- păstrarea unor exemplare de arbori bătrâni, cu scorburi, precum și a unor trunchiuri căzute la sol.

Osmoderma eremita

(Pustnicul)

- conservarea habitatelor specifice.

Bolbelasmus unicornis

- conservarea habitatelor specifice.

Cerambyx cerdo

(Croitor)

- conservarea habitatelor specifice.

 

 

Măsuri generale de conservare a avifaunei din aria de protecţie specială SPA Podişul Hârtibaciului

         Limitarea disturbării faunei ca urmare a desfăşurării activităţilor umane;

         Interzicerea activităţilor ce pot deranja păsările în perioada de cuibărit şi protejarea cuiburilor;

         Promovarea unei agriculturi tradiţionale;

         Interzicerea drenării zonelor umede naturale

         Menţinerea habitatelor specifice din zonele de cuibărit a păsărilor;

Măsuri specifice de conservare a avifaunei din aria de protecţie specială SPA Podişul Hârtibaciului

Speciile  prioritare sunt marcate cu steluţa *

Denumirea speciei

Măsuri minime de conservare

Ciocănitori

Dendrocopos medius

(Ciocănitoare de stejar)

-menținerea „in situ” a unor arbori bătrâni, uscați sau în curs de degradare, în habitatele ocupate de specie.

Picus canus

(Ghonoaia sură)

-menținerea „in situ” a unor arbori bătrâni, uscați sau în curs de degradare, în habitatele ocupate de specie.

Dendrocopos leucotos

(Ciocănitoarea cu spate alb)

-menținerea „in situ” a unor arbori bătrâni, uscați sau în curs de degradare, în habitatele ocupate de specie.

Dendrocopos syriacus

(Ciocănitoarea de grădină)

-evitarea deranjării locurilor de cuibărit.

Dryocopus martius

(Ciocănitoarea neagră)

-menținerea „in situ” a unor arbori bătrâni, uscați sau în curs de degradare, în habitatele ocupate de specie.

Passeriforme de pădure

Ficedula albicollis

(Muscar gulerat)

- păstrarea unor arbori bătrâni în habitatele caracteristice speciei;

- păstrarea tufărișurilor la marginea și în interiorul pădurilor.

Ficedula parva

(Muscar mic)

- păstrarea unor arbori bătrâni în habitatele caracteristice speciei;

- păstrarea tufărișurilor la marginea și în interiorul pădurilor.

Berze

Ciconia ciconia

(Barza albă)

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor;

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Ciconia nigra

(Barza neagră)

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor;

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Păsări de habitat deschis

*Crex crex

(Cristei de câmp)

- promovarea menținerii suprafețelor de pajiști umede din lunci sau din apropierea lacurilor și bălților;

- promovarea cositului manual;

- menținerea unor suprafețe necosite din habitatele specifice, într/un sistem de rotație anuală;

- evitarea transformării pajiştilor naturale în culturi agricole.

Caprimulgus europaeus

(Caprimulg)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Lullula arborea

(Ciocârlie de pădure)

-păstrarea tufărișurilor în marginea și în interiorul pădurilor de foioase.

Anthus campestris

(Fasa de câmp)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Lanius minor

(Sfrâncioc mic)

-păstrarea unor arbori sau arbuști rari pe terenurile deschise cu vegetație ierboasă.

Lanius collurio

(Sfrâncioc roşiatic)

-păstrarea arbuștilor la marginea pădurilor sau în apropierea terenurilor agricole.

Sylvia nisoria

(Silvie porumbacă)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Păsări acvatice

Aythya nyroca

(Raţa roşie)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- protejarea cuiburilor în perioada reproducerii.

Circus aeruginosus

(Erete de stuf)

- protejarea cuiburilor în perioada reproducerii;

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Botaurus stellaris

(Bou de baltă)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Ixobrychus minutus

(Stârc pitic)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor.

Ardea purpurea

(Stârc roşu)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor.

Porzana porzana

(Creştet pestriţ)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Porzana parva

(Creşteluţ mijlociu)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Alcedo atthis

(Pescăraş albastru)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale.

 

Gavia arctica

(Cufundac)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale.

 

Ardeola ralloides

(Stârc galben)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor.

Egreta alba

(Egreta mare)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor.

Nycticorax nycticorax

(Stârc de noapte)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor.

Pandion haliaetus

(Vultur pescar)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor;

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Tringa glareola

(Fluierar de mlaştină)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor.

Philomacus pugnax

(Fluierar gulerat)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Himantopus himantopus

(Piciorong)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor.

Sterna hirundo

(Chira de baltă)

- interzicerea drenării zonelor umede naturale;

- interzicerea distrugerii cuiburilor sau deranjarea indivizilor în zona cuiburilor.

Chlidonias hybridus

(Chirighita cu obraz alb)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000;

Chlidonias niger

(Chirighita neagră)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Răpitoare

 

 

 

Pernis apivorus

(Viespar)

- promovarea menținerii unor arbori mari şi bătrâni, mai ales a celor situaţi în apropierea lizierelor.

Aquila pomarina

(Acvila țipătoare mică)

- depistarea cuiburilor și asigurarea unei zone de liniște, cu raza de cel puțin 300 m în perioada de reproducere;

- menținerea practicilor agricole tradiționale în teritoriile de hrănire ale speciei;

- promovarea menținerii unor arbori bătrâni, necesari pentru cuibăritul speciei.

Circaetus galicus

(Şerpar)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Bubo bubo

(Buha)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Strix uralensis

(Huhurezul mare)

- promovarea menținerii unor arbori bătrâni, cu scorburi, în habitatele ocupate de specie.

Circus cyaneus

(Erete vânăt)

- protejarea cuiburilor în perioada de reproducere;

- promovarea practicării agriculturii tradiționale.

Circus macrourus

(Erete alb)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Falco vespertinus

(Vânturel de seară)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

Falco columbarius

(Șoim de iarnă)

- menținerea suprafețelor de hrănire specifice existente în perimetrul sitului Natura 2000.

  

 
© 2024 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv