PRIMA PAGINA arrow OFERTA COMERCIALA

Cauta in site:
OFERTA COMERCIALA
Directia Silvica Sibiu oferă clienţilor săi o gama larga de produse cu specific forestier. An de an, rezultatele obţinute demonstrează că activitatea comercială este in plină ascensiune. Serviciul comercial si personalul specializat din subordine se straduiesc sa diversifice sortimentatia de produse si sa imbunatateasca serviciile oferite clientilor.

Licitatie PDF Imprimare E-mail

Anunţ

privind organizarea licitaţiei electronice intermediare pentru vânzarea de material lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare.


 

Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, jud. Sibiu, tel. 0269242142, fax:0269214970, adresa de e-mail dedicată:   Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .  

Data şi ora desfășurării licitației electronice: 11.08.2022  începând cu ora 1000.

Locul desfășurării licitaţiei: platforma de licitaţie electronică disponibilă la adresa https://sibiu.fasonatrnp.ro/ .

Tipul licitaţiei: licitaţie ELECTRONICĂ.

Licitaţia electronică este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 cu modificările și completările ulterioare.

Data şi ora organizării preselecției: 04.08.2022 începând cu ora 1400.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 03.08.2022 ora 1630.

Documentele solicitate prin caietul de sarcini, conform Regulamentului aprobat prin HG 715/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se vor trimite doar  prin poștă electronică, la adresa: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , în format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, pe cererea de înscriere fiind obligatorie indicarea identității electronice (adresa de e-mail validă) a operatorului.

Lista loturilor de material lemnos fasonat care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot de material lemnos fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. 

 

Informații utile:

 

I.          Pentru materialul lemnos fasonat provenit din fondul forestier proprietate publică a statului:


 

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 3913 m3, din care pe sortimente:

-     bușteni gater: 3550 m3

-     lemn rotund pentru plăci: 363 m3

 

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-     rășinoase:  2750 m3

-     fag: 209 m3

-     stejar, gorun:  740 m3

-     frasin: 14 m3

-     paltin: 1 m3

-     cireș păsăresc: 36 m3

-     diverse tari: 163 m3

  

Materialul lemnos fasonat care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului și este certificat  (FSC® FSC – C140876).

 

II.      Pentru materialul lemnos fasonat provenit din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract:


 


Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 526 m3, din care pe sortimente:

-     bușteni gater: 526 m3.

 

şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-     fag: 200 m3

-     stejar, gorun:  326 m3,

 

Materialul lemnos fasonat oferit  spre vânzare  provenit din fondul forestier aparţinând altor proprietari, administrat pe bază de contract,  nu este certificată. 

 

 

Loturile/piesele rămase neadjudecate la prezenta licitație se supun negocierii care se va organiza în data de 12.08.2022 ora 10:00 la sediul Direcției silvice Sibiu.

Negocierea, se face numai cu operatorii economici care fost admiși să participe la licitaţie şi numai în limita sumei băneşti rămasă neutilizată din garanţia de contractare depusă pentru participarea la licitaţie. Operatorii economici interesați să participe la negociere vor depune o cerere în acest sens. Negocierea se desfășoară cu participarea comisiei de licitație/negociere și a reprezentanților oficiali ai ofertanților în aceeași sală.

 

Caietul de sarcini se poate descărca de pe site-ul www.dssibiu.ro sau, la cerere, de la sediul organizatorului începând cu data de: 29.07.2022.

 

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei electronice: 

1.  Informaţiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiţiile tehnice şi modalităţile concrete de realizare a conectării:

Ø conectarea se realizează introducând https://sibiu.fasonatrnp.ro/ în bara de adrese a browser-ului de internet.;

Ø dispozitive ce pot fi utilizate: Calculator PC/  Laptop/ Tableta/ Telefon smart phone (cu sistem Android, IOS, etc);

Ø conexiune la internet stabilă: Mobilă: minim 3G+(H+), de preferat 4G sau Fixă: minim 10 mbps;

Ø Dispozitiv cu browser de internet, cu posibilitate de suport a următoarelor browsere: Chrome , Opera, Mozilla, Safari, sau Microsoft ®EDGE, ori Internet Explorer versiune 10 sau mai mult;

Ø Riscurile neîndeplinirii condiţiilor tehnice minime de conectare la platforma electronică de licitaţie, conexiunea stabilă la internet cât şi asigurarea sursei de energie electrică necesară funcţionării dispozitivelor operatorului, inclusiv cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic după începerea licitaţie;

Ø criteriul de atribuire: preţul cel mai ridicat;

Ø Licitaţia electronică se desfăşoară într-o singură rundă de licitare, conform paşilor descrişi în caietul de sarcini, în ordinea loturilor de material lemnos fasonat, conform anunţului de licitaţie şi caietului de sarcini. Licitaţia electronică se închide după ultimul lot de material lemnos fasonat, de la ultimul ocol programat.

2.  Pentru participare la licitație, operatorul economic trebuie să transmită în format electronic, documentele prevăzute la art. 21 alin. (5) din H.G. 715/2017, semnate cu semnătură electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, la adresa: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , până la data de 03.08. 2022 ora 1630, împreună cu o cerere de înscriere întocmită conform modelului prevăzut în Formularul nr. 2 din Anexa nr. 7 la caietul de sarcini aferent licitației, cu indicarea identității sale electronice (adresa de e-mail validă a operatorului), care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din documente prevăzute la art. 21 alin. (5) din H.G. 715/2017, în copie certificată sub semnătură, de către reprezentantul operatorului economic, pentru conformitate cu originalul.

Completarea cererii (Formularul nr. 2) şi a declarației (Formularul nr. 3) şi semnarea acestora se fac de către reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici (persoana fizică învestită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat unde este înregistrată persoana juridică).

Transmiterea documentelor la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. și certificarea pentru conformitate cu originalul a acestora prin semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat se poate face de către reprezentantul legal al operatorului economic sau de către o altă persoană împuternicită în acest sens, în conformitate cu dispozițiile art. 1, lit. v) din Regulamentul aprobat prin HG 715/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Adresa de e-mail validă a operatorului economic este imperios necesară pentru transmiterea datelor de autentificare (utilizator şi parolă) în platforma de licitaţie electronică.

3.  Operatorul economic participant la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției silvice Sibiu în limita sumei de 5000 lei, a:

Ø garanţiei de contractare pentru volumul de material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Documentul privind constituirea garanţiei de contractare prevăzute la aliniatul anterior precum şi dovada achitării tarifului de participare la licitaţia electronică se trimit, în format electronic, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu electronic calificat, la secretariatul comisiei de licitaţie anterior începerii şedinţei de licitaţie, la adresa de e-mail Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. .

Operatorii economici care nu  transmit la adresa Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , dovada achitării garanției de contractare și a tarifului de participare sau nu au în contul organizatorului licitației contravaloarea garanției de contractare și a tarifului de participare la licitație, anterior începerii ședinței de licitație, nu vor fi admiși la licitație.

 

4.  Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a materialului lemnos adjudecat în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

5.  Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații:

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a materialului lemnos fasonat, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație ulterioară și/sau pentru plata materialului lemnos; 

 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei, persoană de contact: Alin Trif, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina. , număr de telefon: 0730651694.  

Pentru a descarca PV de preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca caietul de sarcini, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Oferta masa lemnoasa fasonata, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca documentele de preselectie/licitatie, va invitam sa accesati acest link.

Citeste mai departe...
 
Vanatoare / Pescuit PDF Imprimare E-mail

Despre bogăţia acestei zone cu diferite specii de vanat, umanistul sibian Nicolaus Olahus care a trăit în secolul al XVI-lea aprecia că "Transilvania e bogată în cornute, urşi şi peşti de tot felul, astfel că nu poţi învinui natura că nu a îngrămădit aici tot ce uşurează traiul oamenilor".

Răspândirea speciilor de vânat este determinată de asigurarea unor condiţii de existenţă, pe care le oferă în mod natural fiecare din zonele fitogeografice. În acest sens s-a propus şi o zonare cinegetică, în funcţie de preponderenţa speciilor de vânat. Pentru judeţul Sibiu se pot distinge:

 • zona golurilor de munte de la limita superioară a vegetaţiei lemnoase, în care predomină capra neagră, marmota, iar ca specie însoţitoare ursul (Golurile alpine din Făgăraş, Lotru şi Cibin);
 • zona montană a pădurilor de răşinoase şi foioase, în care speciile principale sunt cerbul şi ursul, iar secundare mistreţul, râsul şi cocoşul de munte (Făgăraş, Lotru şi Cindrel)
 • zona colinelor cu păduri, unde speciile cele mai frecvente sunt mistreţul şi căpriorul, însoţite de iepure, fazan, lup, vulpe, pisica sălbatică ş.a. (podişurile Târnavei Mari, Hârtibaciului şi Secaşelor)
 • zona lacurilor - apărută relativ recent, ca urmare a construirii lacurilor pentru creşterea peştelui, acumulări de apă potabilă sau de interes hidroenergetic. Aici îşi găseşte adăpost vânatul cu pene, reprezentat prin raţe sălbatice, gâşte sălbatice, porumbei ş.a.
 •  

  Pentru a descarca oferta comerciala pentru VANATOARE , va invitam sa accesati acest link.

  Pentru a descarca Regulamentul si Tarifele pentru pescuit sportiv, va invitam sa accesati acest link.

   

   
  Pastrav de consum PDF Imprimare E-mail
  pastravi.jpg

  Directia Silvica Sibiu ofera spre vânzare păstrăv proaspat pentru consum.   

  • Greutate medie 200 - 300 Gr.
  • Preţul de vânzare cu amănuntul - in pastravarie - 23 lei / kg
  • Preţul de vânzare cu amănuntul - in piata - 25 lei / kg

  Persoana de contact: Hanzeli Ana - 0756 078097     


   
  Produse accesorii PDF Imprimare E-mail
  Mobilier rustic de gradina

  Pliant exterior Pliant interior Pliant 1 Pliant 2 Pliant 3

     Puieţi ornamentali 

  Directia Silvică Sibiu vă oferă prin pepinierele ocoalelor silvice Avrig, Mediaş, Valea Cibinului-Sălişte, următoarele specii de puieţi ornamentali:

  Răşinoase Inaltime (m) Pret cu tva (lei)
         
         
  Chamaecyparis lavsoniana Chiparos de California 0.2-0.5 35
  Picea abies Molid peste 1.5 45
         
         
  Pinus silvestris Pin silvestru peste 0.8 32
  Abies alba Brad 0.3-0.6 7

  Foioase Inaltime (m) Pret cu tva (lei)
  Magnolia kobus Magnolia 1.8-2.0 22
  Berberis vulgaris Dracila 0.8-1.0 26
  Euonimus fortunei var radicans Salba 0.3 55
  Buxus sempervirens Cimisir 0.3-0.5 55
  Castanea sativa Castan comestibil 0.3 12

       

       
  Quercus rubra Stejar rosu 0.8-1.3 12
  Hibiscus syriacus Zamosita de Siria 0.3-1.0 12
  Tilia cordata Tei cu frunza mica 0.5 10
  Betula verucosa Mesteacan peste 1 21

  Pentru informatii suplimentare apelati:

  • Directia Silvică Sibiu - Marginean Maria - 0730 651 657, 0269 242411 int.111
  • Pepiniera Tocile - 0369 105053

   


  •  Semifabricate răşinoase

  Direcţia Silvică Sibiu produce la cerere pentru persoane fizice şi juridice semifabricate de răşinoase pentru construcţii (dulapi, grinzi, caferi, cherestea) prin centrul de prelucrare din Tălmaciu II, str. Principală nr. 17.

  Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Silvică Sibiu – Biroul Producţie int.114,  telefon 0269/242411 fax 0269/214970.

   
  © 2022 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
  Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
  JoomSEF SEO by Artio.

  Web Development by Media Serv