PRIMA PAGINA

Cauta in site:
Legislatie Silvica PDF Imprimare E-mail

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Directiei Silvice Sibiu

Ordinul nr.606 din 30 septembrie 2008 - Ordin privind aprobarea normelor privind stabilirea termenelor, modalitatilor si perioadelor de exploatare a masei lemnoase din pãduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national. Ordinul mai contine regulile silvice ce trebuie respectate si controlul respectarii acestora, iar in anexe perioada maxima de exploatare functie de volumul parchetelor si perioada permisa la recoltare si colectare functie de tratament si felul taierii. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

Legea nr.46 din 2008 - Codul silvic
Aceasta lege contine dispozitii referitoare la administrarea si gospodarirea fondului forestier si vegetatiei forestiere, specificatii privind protectia, paza fondului forestier atat din proprietate publica cat si privata, exploatarea masei lemnoase precum si sanctiunile implicate de nerespectarea prezentului cod. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

H.G. nr.1105 din 25 septembrie 2003 - Reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva. Prin aceasta H.G. sunt definite regulamentul de organizare si functionare, scopul si obiectul de activitate, atributiile, patrimoniul, structura organizatorica si functionala, organele de conducere ale Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva. In anexa sunt enumerate subunitatile din structura RNP. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

Legea nr. 407 din 9 noiembrie 2006 - Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic. Legea contine dispozitii generale privind administrarea si gestionarea fondului cinegetic, privind protectia vanatului, exercitarea vanatorii, precum si sanctiunile implicate de practicarea activitatilor de braconaj. Legea are doua anexe, cu perioadele de vanare si cuantumul despagubirilor in cazul faptelor ilicite, si cu speciile de vanat la care vanarea este interzisa si cu cuantumul despagubirilor in cazuri ilicite. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

O.U.G. nr. 195/2005 - Privind protectia mediului - contine principii si dispozitii generale de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului, specificatii privind protectia resurselor naturale - protectia apelor, a atmosferei, a solului si subsolului. Este definit termenul de arie protejata si monument al naturii. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

H.G. nr. 427 din 23 martie 2004 - Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de trasformat lemn rotund. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

Legea nr. 171/2010 - Legea privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. Legea contine principii si dispozitii generale privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

O.G. nr 2 / 2001 - Ordin privind regimul juridic al contraventiilor. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.  

O.U.G. nr. 85 / 08. noiembrie 2006 - Ordin privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din padure si din afara acestora. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

O.G. nr. 96 / 1998 - Ordinul cuprinde reglementari privind respectarea regimului silvic si administrarea fondului forestier proprietate publica a statului, a comunelor, oraselor si municipiilor si a celor proprietate privata indiviza (fosti composesori, mosneni, razesi sau mostenitorii acestora) Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

L. nr. 18 / 1991 - Legea fondului funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

L. nr. 1 / 2000 - Legea fondului funciar privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

L. nr. 247 / 2005 - privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

O.U.G. nr. 139 / 2005 - cuprinde reglementari pentru administrarea padurilor persoanelor fizice, a suprafetelor de padure retrocedate in baza Legilor fondului funciar, controlo aplicarii si respectarii regimului silvic. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

H.G. nr. 483 / 2006 - privind aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG 139/2005. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

O.G. nr. 1898 / 2010 - privind aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase catre agentii economici. Pentru detalii va invitam sa accesati acest link.

 


Legea nr. 46/2008 -Codul silvic,cu modificarile ulterioare (MO-238/27 martie 2008).
HG 229/2009-Hotarâre privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare.
OUG nr. 59/2000, privind statul personalului silvic
OM 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea si autorizarea ocoalelor silvice si atributiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.
HG nr. 333 din 21 aprilie 2005 pentru reorganizarea directiilor teritoriale de regim silvic si de vanatoare in inspectorate teritoriale de regim silvic si de vanatoare (MO nr.354 din 26 aprilie 2005).
HG nr. 1206 din 4 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea HG 333/2005, pentru reorganizarea directiilor de regim silvic si de vanatoare in inspectorate de regim silvic si de vanatoare.

FOND FORESTIER
OM nr. 583/15.09.2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea si functionarea sistemului informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase (SUMAL) si obligatiile operatorilor economici legate de acesta.
OUG nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora
OM nr. 1650/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind alegerea si aplicarea tratamentelor
OM nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice pentru ingrijirea si conducerea arboretelor
OM nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializarii
OM nr. 1798/19.11.2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu
OM nr. 504/20.07.2006 privind modificarea si completarea normelor tehnice silvice pentru amenajarea padurilor aprobate prin Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 1672 din 07.11.2000.
OM nr. 1306/20.12.2005 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere in valoare pentru produsele lemnoase provenite din fondul forestier, altul decit cel proprietate publica a statului, precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier.
OM nr. 223/07.04.2008 si nr. 1330/30.04.2008 privind numirea Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari forestiere, aprobarea Regulamentului de functionare a Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru exploatari forestiere si a Criteriilor de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera.
OM nr.616/23.08.2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec
HG nr. 996/27.08.2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund.

AMENAJAREA PADURILOR SI CADASTRU FORESTIER
L 13/2007 – Legea energiei electrice.
L 107/1996 – Legea apelor.
L 85/2003 – Legea minelor.
L 351/2004 – Legea gazelor.
L 238/2004 – Legea petrolului.
L 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
L 210/2010 – privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie a energiei electrice.
L 255/2010 – privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
L 526/2003 – pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului „Schi in Romania”.
L 7/1996 – Legea cadastrului.
OUG 195/2005 – privind protectia mediului.
OUG 164/2008 – pentru modificarea si completarea OUG 195/2005.
OG 43/1997 – privind regimul drumurilor.
OG 58/1998 – actualizari privind desfasurarea activitatii de turism in Romania.
HG 1076/2004 – privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.
HG 930/2005 – aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonei de protectie sanitara si hidrologica.
HG 525/1996 – privind aprobarea regulamentului general de urbanism.
HG 443/2006 – privind promovarea productiei de energie electrica sin surse regenerabile de energie.
HG 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.
HG 445/2009 – privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.
HG 1705/2006 – privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
OM 504/2006 – privind modificarea si completarea normelor tehnice de amenajarea padurilor.
Ordin 196/2006 al ANRM – aprobare Norme si prescriptii tehnice actualizate privind zonele de protectie si siguranta a sistemului national de transport titei, gazolina, condens si etan.
Decret 237/1978 – pentru stabilirea normativelor privind sistematizarea, amplasarea, construire si repararea liniilor electrice care trec prin paduri si prin terenuri agricole.
Norme tehnice privind amenajarea padurilor.
Norme tehnice NTE 003/04/00 – Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1000 V, aprobate prin Ordinul 32/2004 al presedintelui ANRE.
Decizii ale Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor articole din legile fondului funciar: Decizia 602/20.05.2008; Decizia 603/20.05.2008; Decizia 605/28.04.2009; Decizia 652/28.04.2009.
OM 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de vanzare a masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

FOND FUNCIAR SI PADURI PRIVATE
L 18/1991 fondului funciar
L 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
L 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
L 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
L 312/2005 privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine
L 261/2008 privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
HG 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor
HG 1546/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de stabilire a valorii terenurilor arabile si a celor forestiere, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari
L 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
L 374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevazute la art. III alin. (1) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
HG 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale destinate gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale si pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond.
HG 118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achizitionare prin cumparare, schimb sau donatie de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor - Romsilva si ceilalti administratori, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a statului
OM 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul si a modului de plata a redeventei obtinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului, aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, precum si a modelului de contract de concesiune.
OM 454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor prevazute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 , cu modificarile si completarile ulterioare
L 407/2006 vanatorii si a protectiei fondului cinegetic
L 486/OG/81/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea crescatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare

PAZA SI PROTECTIA PADURII
H.G. 1076/2009- pentru aprobarea Regulamentului de paza a fondului forestier
H.G. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
L 171/2010- privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice
O.M. 883/2011- pentru aprobarea Listei preturilor de referinta pentru anul 2011, folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 4 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 996/2008 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund
O.M. 1346/2011- pentru aprobarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori
O.U.G 85/2006-privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora
O.M. 454/2003- privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor
O.M. 1305/2005- pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic
O.M. 332/2006- privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.305/2005 pentru aprobarea modelului de uniforma de serviciu a personalului silvic
O.G. 2/2001-privind regimul juridic al contraventiilor
Legea 295/2004- privind regimul armelor si al munitiilor
Legea 333/2003- privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
O.M. 769/2006-pentru aprobarea Metodologiei privind limitarea raspunderii patrimoniale a personalului de paza a padurilor.
L 307/2006- privind apararea impotriva incendiilor
O.M. 163/2007-pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor
O.M. 166/2010-pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatiile aferente.
H.G. 1739/2006- pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se
supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu.

REGENERAREA PADURILOR
Ordinul nr.1648 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, privind aprobarea “Normelor tehnice privind compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a padurilor si impadurire a terenurilor degradate”.
Ordinul nr.1653 din 31.10.2000, al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului, pentru aprobarea “ Normelor tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerarilor”.
Pepiniere-metode si procedee pentru cultura in pepiniera a principalelor specii forestiere si ornamentale recomandari tehnice elaborate de ICAS in anul 1994.
Standarde pentru materiale forestiere de reproducere (Asociatia de standardizare din Romania):
-SR-1808-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Reguli de esantionare.
-SR-1908-2004, Seminte de arbori si arbusti pentru culturi forestiere.Metode de analiza.
-SR-1407-2004, Puieti forestieri cu talie mica, semimijlocie si mijlocie.
Legea 100 din 3 iunie 2010 privind impadurirea terenurilor degradate (MO 376/7 iunie 2010).
HG nr.786 din 30 decembrie 1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra in perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare.
Ordinul 766 din 6 septembrie 2007 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea. (MO 646/21 septembrie 2007).
Ordinul nr. 676 din 22 septembrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producatorului de materiale forestiere de reproducere (MO nr.937 din13 octombrie 2004).
Ordinul nr. 312 din 14 mai 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului buletinului de analiza a calitatii semintelor forestiere.
Ordinul nr. 494 din 12 iulie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului de eticheta care insoteste lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere (MO nr.713 din 6 august 2004).
Ordinul nr.768 din 28 octombrie 2004, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea modelului filei Catalogului national al materialelor de baza si, respectiv, a modelului filei de registru al producatorului/furnizorului (MO nr.6 din 4 ianuarie 2005).
Ordinul nr.499 din 31 iulie 2003, al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, pentru aprobarea Normelor metodologice pentru constituirea si utilizarea fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica (MO nr.634 din 5 sept 2003).
HG nr.611 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul in care se realizeaza controlul producatorilor, comerciantilor si utilizatorilor materialelor forestiere de reproducere.
Ordinul nr.609 din11 iulie 2005, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru aprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere.
Ordinul nr.157 din 12 martie 2008, al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, pentru modificarea anexei la Ord.609/2005 privind aprobarea listei personalului imputernicit cu controlul producerii, comercializarii si utilizarii materialelor forestiere de reproducere.
Ordinul nr.1 028 din 30 iunie 2010, al ministrului mediului si padurilor, privind aprobarea delimitarii si descrierii regiunilor de provenienta pentru materialele de baza din care se obtin materiale forestiere de reproducere din categoriile ≪ sursa identificata ≫ si ≪ selectionat ≫ pentru speciile de interes forestier din Romania (MO nr. 617 din 1 septembrie 2010).
Legea nr. 32/1994, lege privind sponsorizarea, modificata si completata prin : Ordonanta Guvernului nr.36/1998, Legea nr.204/2001 si Legea nr. 394/2006.
Ordinul nr.718 din 7 mai 2010, al ministrului mediului si padurilor, pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de imbunatatiri funciare din domeniul silvic.

INVESTITII, MECANIZARE
HG 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
HG 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice
HG 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
HG 406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice
L 10/1995 privind calitatea in constructii
O 154/2010 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
L 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national
HG 335/2011 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi
HG 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse in "Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torentiale si reconstruirea unor drumuri forestiere in zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din Romania"
L 500/2002 privind finantele publice

ACHIZITII PUBLICE
L 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru
modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
Ordinul Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de
participare la licitatii cu oferta independenta Interpretarea Ordinului Nr. 314 din 12 Octombrie 2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
O.U.G. nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
HOTARARE nr. 1.482 din 25 noiembrie 2009 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
HOTARARE Nr. 827 din 22 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor privind procedura specifica pentru elaborarea si transmiterea cererii de constatare a faptului ca o anumita activitate relevanta este expusa direct concurentei pe o piata la care accesul nu este restrictionat.
Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Ordin nr.1517 din 27 mai 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania
Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrari publice si servicii in Romania
Ordin nr.107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Ordin nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu
publicare prealabila a unui anunt de participare
Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Hotarare nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 modificata si completata prin H.G. nr. 198/2007
HG 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006, cu modificarile si completarile aduse de 1.083/2007
O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, modificata si completata prin Legea 228/2007 si prin O.U.G. nr 129/2007.
H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B
Normele de aplicare ale Regulamentul privind atribuirea contractelor de servicii cuprinse in anexa 2B.

 

ARII PROTEJATE SI CERTIFICAREA PADURILOR
OUG nr. 57/2007 actualizata cu legea 49/2011, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
OUG nr.195/2005, actualizata cu legea nr. 265/2006, privind protectia mediului;
OUG nr.139/2005, actualizata, privind administrarea padurilor din Romania;
OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, modificata si completata cu OUG nr. 120/23.12.2010;
OUG nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13, alin. 2 din OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritorului national, Sectiunea a IIIa, zone protejate;
H.G. nr. 230 din 4 martie 2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora;
H.G. nr. 2151 din decembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru Parcul Natural Comana, Parcul Natural Muntii Maramuresului, Parcul Natural Lunca Muresului, Parcul Natural Putna-Vrancea, Parcul National Buila-Vânturarita;
H.G.1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru Parcul Natural Defileul Jiului;
H.G. nr. 1.217 din 2 decembrie 2010 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru Parcul Natural Cefa;
H.G. nr. 1.076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe;
H.G. nr. 1.476 din 12 decembrie 2002 pentru aprobarea unor masuri privind gospodarirea durabila a padurilor;
H.G. nr. 1284 din 24 oct. 2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România;
Ordinul nr. 552 din 26 august 2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de conservare a diversitatii biologice;
Ordinul nr. 1964 din 13 dec. 2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 în România;
Ordinul nr. 1.948 din 17 noiembrie 2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrarii ariilor naturale protejate care necesita constituirea de structuri de administrare si a Metodologiei de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita constituirea de structuri de administrare;
Ordinul nr.19/2010 al Ministrului Mediului si Padurilor pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;
Ordinul MMP nr.1142/23.07.2010 privind Metodologia de aplicare a tarifelor de catre
administratorii / custozii ariilor naturale protejate si de stabilire a cuantumului acestora.

RESURSE UMANE
L 53/2003 Codul Muncii, actualizata prin Legea nr. 40/2011
O.M. 115/2002 referitor la organizarea si functionarea Comisiilor pentru incadrare promovarea in grade profesionale si gradatii a personalului silvic.
O.M. nr. 106/19.01.2011 privind numirea Consiliului de Administratie al RNP-Romsilva.
O.M. nr. 216/2010 privind numirea dlui Valerian SOLOVASTRU in functia de Director General al RNP-Romsilva.
L 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional defasurate de zilieri.

SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII
L 319/2006, legea sanatatii si securitatii in munca.
HG 1425/2006, modificata prin HG nr. 955/2010, Norma metodologica de aplicare a Legii 319/2006.
H.G. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special la afectiuni dosolombare.
H.G. 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
H.G. 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru locuri de munca.
H.G. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
H.G. 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
H.G.1028/09.08.2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
H.G. 1136/30.08.2006 privind cerintele minime de sanatate si securitate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.
H.G. 457/18.04.2003 privind asigurarea securitatii uilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune.
OMMSSF nr.3/03.01.2007 pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM- si a instructiunilor de completare a acestuia.
L 49/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
L 524 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania nr. 139/1995
L 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice.
HOTARARE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor
L 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
HOTARARE nr. 1.010 din 25 iunie 2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevazute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
ORDIN nr. 454 din 14 iulie 2003 privind aprobarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor si a Indrumarilor privind aplicarea Normelor tehnice pentru protectia padurilor ORDIN nr. 786 din 2 septembrie 2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca.
L 25 din 5 martie 2004 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca
L 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor
HOTARARE nr. 580 din 6 iulie 2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
L 448 din 6 decembrie 2006 (*republicata*) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)

EVIDENTA PATRIMONIULUI
H.G. nr.76/2011 privind modificarea H.G. nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
O.M.F.P nr.1718/2011 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
H.G. 53/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii 255/2011.
Legea 255/2010 – privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica
Legea 192/2010 – privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului si administrarea RNP in domeniul public local al unor unitati teritorial administrative si in administrarea consiliilor locale respective
H.G. 1344/2010 – privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aflate in domeniul public l statului si in administrarea MMP prin RNP.
H.G. 229/2009 – privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare
Ordonanta nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale
Legea 213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
O.G. 43/1997 – privind regimul drumurilor.
Legea 7/1996 – Legea cadastrului.
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
Legea 33/1994 – Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica.

CRESTEREA, AMELIORAREA CAILOR DE RASA
L 72/16.01.2002 Legea zootehniei
L 389/16.12.2005 Legea calului
L 24/2003 pentru aprobarea OUG 139/17.10.2002
OUG 49/28.06.2006 pentru modificarea sicompletarea unor acte normative care reglementeaza identificarea si inregistrarea ecvinelor si constituirea unor baze de date pentru acestea.
L 514/29.12.2006 pentru aprobarea OUG 49/28.06.2006
Ordinul nr. 37/09.04.2010 al Autoritatii Nationale Sanitara veterinara si pentru Siguranta Alimentelor modificat prin Ordinului nr. 103/04.08.2010 al Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Ordinul nr. 152/24.06.2010 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru stabilirea Comisiei Nationale de clasare si evaluare a cabalinelor de rasa.
Ordinul nr. 718/25.10.2006 al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale modificat prin Ordinul 215/27.03.2008 al Ministrului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale privind aprobarea preturilor pentru cabalinele trecute in categoria Herghelia Nationala.
Ordinul 564/17.08.206 al Ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale modificat prin Ordinul 440/31.05.2007 al Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind aprobarea normelor de cheltuieli finantate de la bugetul de stat, prin bugetul cabalinelor din categoria Herghelia Nationala.
Criterii de bonitare emise de Autoritatea Hipica Nationala (M.Of. , partea I, nr. 571/29.07.2008) privind abalinele de reproductie.

RELATII PUBLICE
L 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
Normele metodologice de aplicare a L 544/2001
O.G. 27/2002-privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor.

 

Informatii Utile

Directia Silvica Sibiu va pune la dispozitie cateva informatii utile despre achizitia, transportul si prelucrarea materialului lemnos,  achizitii terenuri, tarifele minime si maxime in cazul administrarii si asigurarii serviciilor silvice pentru suprafete de fond forestier,  precum si alte informatii de uz general.Image citeste mai departe...  

 
© 2024 Directia Silvica Sibiu: administrare paduri, silvicultura, vanatoare, piscicultura, puieti ornamentali, turism, cazare cabane, padure, arii naturale, protejate, pescuit sportiv, achizitii terenuri, directia silvica sibiu, romsilva
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
JoomSEF SEO by Artio.

Web Development by Media Serv