Licitatie

Nr. 11269/21.05.2018 

Anunţ

privind organizarea licitaţiei intermediare pentru

vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi de materiale lemnoase fasonate

provenite din fondul forestier proprietate publică a statului precum şi a altor proprietari cu care sunt încheiate contracte de administrare,

pentru anul de producţie 2018.Organizatorul licitaţiei: Direcţia Silvică Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 140, tel. 0269242142, fax:0269214970, e-mail: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.

Data şi ora desfășurării licitației: 07.06.2018  începând cu ora 1300.

Locul desfășurării licitaţiei: Hotel Dumbrava, Pădurea Dumbrava, nr. 14, Sibiu.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017.

Data şi ora organizării preselecției: 30.05.2018 începând cu ora 800.

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie:

Ø pentru preselecţie: data 29.05.2018 ora 1630 

Ø pentru licitație: data 07.06.2018 ora 1230

 

Lista partizilor/grupajelor de partizi care se licitează şi preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partidă/grupaj de partizi sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-urile www.rosilva.ro, www.dssibiu.ro și www.produselepadurii.ro. 


 

I.             Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului:

 

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 3904 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 2958 m3

   - produse secundare: 0 m3

   - produse de igienă: 0 m3

   - produse accidentale: 946 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - rășinoase: 2976 m3

   - fag: 716 m3

   - stejari: 34 m3

   - diverse tari: 160 m3

   - diverse moi: 18 m3

 

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 1882 m3, din care pe sortimente:

-     cherestea: 0 m3

-     lemn pentru furnire estetice: 0 m3

-     lemn pentru furnire tehnice: 0 m

-     bușteni gater: 948 m3

-     lemn rotund pentru industria celulozei și hârtiei: 934 m3

-     lemn pentru mină: 0 m3

-     lemn pentru industralizare: 0 m3

-     lemn rotund de foioase și răşinoase pentru construcţii: 0 m3

-     lemn de foc:  0 m3

  şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-     rășinoase:  1123 m3

-     fag: 365 m3

-     stejar, gorun:  265 m3

-     gârniţa : 0 m3

-     cer: 0 m3

-     salcâm: 103  m3

-     cireş: 0 m3

-     paltin: 0 m3

-     frasin: 19 m3

-     tei: 0 m3

-     plop: 0 m3

-     diverse tari: 7 m3

-     diverse moi: 0 m3

  

Masa lemnoasă pe picior/ materialele lemnoase fasonate care se oferă spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publică a statului certificat FSC® FSC – C109255 cu excepția materialului lemnos aferent lotului 114 în volum de 1,99 m3 care nu este certificat, provenind din tăieri ilegale. 

 


 

 

II.          Pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier a altor proprietari administrat pe bază de contract :

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitație 1947 m3,  din care: pe natură de produse: 

   - produse principale: 0 m3

   - produse secundare: 1753 m3

   - produse de igienă: 115 m3

   - produse accidentale: 79 m3

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii: 

   - rășinoase: 1703 m3

   - fag: 63 m3

   - stejari: 0 m3

   - diverse tari: 169 m3

   - diverse moi: 12 m3

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitație 27 mc, din care pe sortimente:

-     lemn pentru furnire estetice: 0 m3

-     lemn pentru furnire tehnice: 0 m3

-     buștean gater:  27 m3

-     lemn rotund si despicat pentru industria celulozei si hârtiei: 0 m3

-     lemn pentru mina: 0 m3

-     lemn pentru industralizare: 0 m3

-     lemn rotund de foioase si răşinoase pentru construcţii: 0 m3

-     lemn de foc: 0 m3

  şi respectiv pe specii şi grupe de specii:

-     rășinoase: 0 m3

-     fag: 27 m3

-     stejar, gorun: 0 m3

-     gârniţa : 0 m3

-     cer: 0 m3

-     salcâm: 0 m3

-     cireş: 0 m3

-     paltin: 0 m3

-     frasin: 0 m3

-     tei: 0 m3

-     plop: 0 m3

-     diverse tari: 0 m3

-     diverse moi: 0 m3

Masa lemnoasă pe picior/ fasonată oferită spre vânzare  provenită din fondul forestier aparţinând altor proprietari administrat pe bază de contract  nu este certificată. 

Masa lemnoasă pe picior şi masa lemnoasă fasonată rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei se poate adjudeca prin negociere în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de  prezentul regulament şi de alte reglementări în vigoare. 

Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 21.05.2018.  


 

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: 

1.                 Documentele de preselecţie, prevăzute de art. 21, alin. 5 din H.G. 715/2017, se depun în termenul prevăzut de reglementările legale aflate în vigoare la registratura Direcţiei silvice Sibiu.

2.                 Operatorul economic participant la licitaţie/negociere trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitaţiei sau în numerar la casieria Direcției Silvice Sibiu în limita sumei de 5000 lei a:

Ø garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior/ material lemnos fasonat pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din valoarea de pornire la licitaţie.

Ø tariful de participare la licitaţie în valoare de 180,00 lei;

Documentele privind constituirea garanţiei de contractare precum şi a achitării tarifului de participare la licitaţie se vor depune la secretariatul comisiei de licitaţie cu minim două ore înaintea începerii şedinţei de licitaţie. 

Neîndeplinirea condiţiilor amintite mai sus determină interzicerea participării la licitaţie a operatorului economic.  

3.                 Grupajele de partizi sunt detaliate în Caietul de sarcini aferent licitaţiei precum şi în lista partizilor oferite la licitaţie.

4.                 Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit în caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă şi pierderea garanţiei de contractare aferente.

5.                      Garanția de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situații: 

a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;

b) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare conform graficului, din culpa operatorului economic;  

c) valoarea garanției de contractare, cu acordul părților, se folosește pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară și/sau pentru plata masei lemnoase. 

d) operatorul îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, respectiv perioada cuprinsă între data depunerii și înregistrării ofertei la registratura Direcției Silvice Sibiu și momentul adjudecării partizii în desfășurarea ședinței de licitație;

e) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare. 

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Alin Anghel, număr de telefon: 0269232981, fax: 0269241804, email: Aceasta adresa e-mail este protejata impotriva spamului, JavaScript trebuie activat pentru a putea vizualiza pagina.


 

Pntru descarcarea caietului de sarcini accesati acest link.

Pentru a descarca oferta masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca oferta masa lemnoasa fasonata, va invitam sa accesati acest link.

 

Pentru a descarca model de documente necesare la preselectie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca model de documente necesare la licitatie, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Modelul de contract vanzare-cumparare masa lemnoasa pe picior, va invitam sa accesati acest link.

Pentru a descarca Modelul de contract vanzare-cumparare masa lemnoasa fasonata, va invitam sa accesati acest link.